Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Virksomheden 3D Inventar ApS, (herefter benævnt ”virksomheden”), cvr.no. 29 63 78 49, Ellegårdvej 10, 6400 Sønderborg forholder sig i dette dokument til kravene som dataansvarlige jf. Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

Når du som kunde har valgt os som leverandør, har vi behov for at behandle dine personoplysninger for at kunne udføre opgaven.

Vi har udarbejdet en persondatapolitik, som giver dig et overblik på, hvorfor vi indsamler oplysningerne, og hvad vi bruger dem til.

Behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler de personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud til dig, ved bestilling og udførelsen af en specifik opgave.

Dine personoplysninger bruges til kontraktlige forpligtigelser overfor dig i forbindelse med udførelsen af det bestilte.

Oplysningerne er en nødvendighed for at kunne udføre opgaven.

Vi gør brug af følgende personoplysninger:

  • For- og efternavn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse


Opbevaring / sletning af personoplysninger:
Alle oplysninger som ikke har nogen relevans slettes/makuleres omgående.

Der vil være bilag indeholdende personoplysninger som opbevares i 5 år jf. Bogføringsloven.

Videregivelse af dine personoplysninger til tredje person:

Virksomheden videregiver eller sælger ikke personlige oplysninger.

Virksomheden videregiver dine personoplysninger til eksterne databehandlere, såsom revisor, ekstern bogholder, eksterne regnskabskontorer, etc. Databehandlernes behandling af dine personoplysninger er baseret på virksomhedens instrukser og i overensstemmelse med virksomhedens privatlivspolitik. Virksomheden har som sikkerhed herfor sikret sig en databehandleraftale med de eksterne partnere.

 

Persondatasikkerhed:

Virksomheden gør sit yderste for at sikre alle registrerede personoplysninger bedst muligt.

Virksomhedens IT-systemer er alle udstyret med antivirusprogrammer ligesom der tages backup af virksomhedens personoplysninger.

Kun de dataansvarlige eller administrativt ansvarlige har adgang til personoplysningerne.

De dataansvarlige er alle bekendt med, at de er forpligtet til at anmelde betydelige sikkerhedsbrud til Datatilsynet indenfor 72 timer via virk.dk.

 

Dataansvarlig hos 3D Inventar ApS

Morten Lorenzen

mail@3D-inventar.dk

 

Den registreredes rettigheder efter persondataforordningen:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§ 28 og 29)
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).
  • Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk
  • Den registrerede har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet – (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

 

Sønderborg den 10.07.19

3D Inventar ApS

3D Inventar


Ellegårdvej 10 · 6400 Sønderborg
Tlf.: +45 73 12 10 00
mail@3D-inventar.dk

 

  

Følg os